Witamy na stronie historycznej
Zapraszamy do korzystania
domowa

KALENDARIUM-ŚREDNIOWIECZE

POBIERZ PLIK


476 r. n.e. Zamach Odoakra – zdetronizowanie ostatniego cesarza zachodniorzymskiego panującego w Rzymie-Romulusa Augustulusa. Początek epoki średniowiecza.

496 r. n.e.-przyjęcie chrztu przez króla Franków Chlodwiga (pochodzącego z dynastii Merowingów od legendarnego władcy Meroweusza).

507 r. n.e-Pierwsza wersja prawa salickiego, spisanego w państwie Franków za czasów króla Chlodwiga I.

529 r. n.e.-założenie klasztoru benedyktynów (Benedykt z Nursji) na wzgózu Monte Cassino.

529 r. n.e.-Zamknięcie przez Justyniana I Wielkiego Akademii Platońskiej w Atenach.

533-536 r. n.e.- – ogłoszenie „Kodeksu Justyniana”

ok. 600-900 r. n.e.-– Rozkwit cywilizacji Majów w Ameryce Środkowej.

622 r. n.e.-ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, od tego wydarzenia zaczyna się początek ery muzułmańskiej.

658 r. n.e.-śmierć kupca frakijskiego Samona, twórcy pierwszego państwa słowiańskiego (tzw. Państwo Samona).

711 r. .n.e.-przybycie Arabów do Hiszpanii i rozbicie państwa Wizygotów.

718 r. n.e.-odparcie Arabów spod Konstantynopola (stolicy Bizancjum).

732 r. n.e.-zwycięstwo władcy Franków Karola Młota nad Arabami w bitwie pod Poitiers.Zahamowanie postępów wojsk arabskich zagrażających Europie.

751 r. n.e.-detronizacja dynastii Merowingów w państwie Franków, objęcie władzy przez dynastie Karolingów.

756 r n.e.-powstanie Państwa Kościelnego i zdobycie władzy świeckiej przez papieży.

800 r. n.e.-koronacja władcy potężnego państwa Franków na cesarza w Rzymie

842 r. n.e.- traktat w Verdun, czyli podział państwa Franków po śmierci Karola Wielkiego między jego trzech synów (na tych terenach powstaną później trzy średniwieczne państwa: Niemcy, Francja  i Włochy).

863 r. n.e.-misja Cyryla i Metodego oraz chrzest Wielkich Morwa w obrządku słowiańskim.

906 r. n.e.-upadek Państwa Wielkomorawskiego.

910 r. n.e.-założenie opactwa benedyktynów w Cluny  - początek tzw. kongregacji kluniackiej

919 r. n.e.-objecie władzy w Niemczech (wschodnia część państwa Franków) przez dynastię saską.

955 r .n.e.-bitwa nad rzeką Lech – pokonanie Węgrów przez Niemców.

962 r. n.e.-koronacja władcy niemieckiego Ottona I na cesarza (na tronie zasiada dynastia Ludolfingów).

966 r. n.e.-chrzest władcy Polan Mieszka I (pierwszy historyczny władca Polski po legendarnych: Ziemowicie, Lestku i Ziemomyśle).

968-utworzenie na ziemiach polskich pierwszego biskupstwa ( misyjne w Poznaniu).

972 r. n.e.-bitwa pod Cedynią (Cydzyną) wojska margrabiego Hodona z oddziałami polskimi pod dowództwem Mieszka I i jego brata Czcibora. Zdecydowane zwycięstwo wojsk polskich.

974 r. n.e.-- książe Geza przyjął chrzest udostępniając kraj niemieckim misjonarzom. Jego syn Waik przyjął chrzest i nowe imię, Stefan w 997 roku.

981 r. n.e.-Utrata przez Polskę Grodów Czerwieńskich.

987 r. n.e.-koronacja na króla Francji Hugo Kapeta – początek dynastii Kapetyngów.

988 r. n.e.-chrzest Rusi w obrządku wschodnim.

997 r. n.e.-misja Wojciecha na teren pogańśkich Prus i męczeńska śmierć misjonarza. Ciało Wojciecha zostało wykupione przez władcę Polski Bolesława Chrobrego.

999 r. n.e.-– Kanonizacja św. Wojciecha.

ok.1000 roku- – Wyprawa Wikingów do Ameryki Północnej.

1000 r. n.e.-zjazd w Gnieźnie, spotkanie cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym.

1002-1018 r. n.e.-najazd wojsk Cesarstwa na Polskę spowodowany wstapieniem na tron Henryka II. Wojna zakończona została na mocy pokoju w Budziszynie a Polska zdobyła teren Milska oraz Łużyc.

1016 r. n.e.-– koronacja na króla Anglii dotychczasowego króla Danii i Norwegii Kanuta Wielkiego.

1025 r. n.e.-koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego. W ślad za nim na władcę koronowany jest jego następca MIeszko II. Rozłam w państwie polskim.

1034 r. n.e.-W państwie polskim dochodzi do buntu anty-piastowskiego, oraz do tzw. reakcji pogańskiej.

1039 r. n.e.-Do Polski wraca po ucieczce z matką, następca tronu - Kazimierz I zwany Odnowicielem.

1054 r. n.e.-schizma (inaczej rozłam) wschodnia – ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem a Konstantynopolem.

1054 r. n.e.-początek podziału dzielnicowego w Rusi Kijowskiej.

1058 r. n.e.-na tronie Polski zasiada Bolesław Śmiały zwany tez Szczodrym.

1063 r. n.e.-apel papieża Aleksandra II na synodzie laterańskim i narodziny idei krucjaty.

1066 r. n.e.-bitwa pod Hastings – podbój Anglii przez króla Normandii Wilhelma Zdobywcę.

1075 r. n.e.-„Dictatus papae” program papieża Grzegorza VII dotyczący emancypacji Kościoła spod władzy świeckiej – początek sporu o inwestyturę (prawo do mianowaniabiskupów i innych dostojników).

1077 r. n.e.-ukorzenie się króla niemieckiego Henryka IV przed papieżem na zamku w Canossie.

1095 r. n.e.-apel papieża Urbana II na synodzie w Clermont (Francja) o podjęcie wyprawy krzyżowej (poczatek trwających ponad 200 lat krucjat) do Ziemi Świętej.

1096-1099 r. n.e.-I wyprawa krzyżowa zakończona zdobyciem Jerozolimy przez krzyżowców.

1118 r. n.e.-powstanie pierwszego zakonu rycerskiego – templariuszy.

1122 r. n.e.-konkordat w Wormacji, na mocy którego cesarz zrzekł się inwestytury opatów i biskupów.

1138 r. n.e.-początek rozbiciadzielnicowego w Polsce wywołany testamentem Bolesława Krzywoustego. Seniorem zostaje Władysław Wygnaniec.

1147 r. n.e.-Założenie Moskwy.

1147-1149 r. n.e.-- II krucjata - brak porozumienia pomiędzy Ludwikiem VII i Konradem III.

1150 r. n.e.-powstanie Marchii Brandenburskiej.

1158 r. n.e.-początek walki Fryderyka I Barbarossy z papieżem i miastami włoskimi.

1161 r. n.e.-Powstała I Hanza (czyli związek miast założony w celach handlowych).

1180 r. n.e.-Król Polski, Kazimierz Sprawiedliwy uchwala pierwsze prerogatywy dla duchowieństwa w Polsce.

1189-1192 r. n.e.-- III krucjata (wyprawa krzyżowa przeciwko niewiernym).

1200 r. n.e.-– Upadek cywilizacji Tolteków w Ameryce Środkowej.

1204 r. n.e.-złupienie doszczętne Konstantynopola przez krzyżowców i powstanie Cesarstwa Łacińskiego.

1206 r. n.e.-zjednoczenie Mongołów przez Temudżyna (Czyngis-chan) i początek podbojów mongolskich.

1210 r. n.e-Zakon Kawalerów MIeczowych Rycerze krzyżowi opanował teren Inflant.

1212 r. n.e.-krucjata dziecięca, bitwa pod Las Navas de Tolosa, zwycięstwo chrześcijan nad Maurami.

1214 r. n.e.-bitwa pod Bouvines zwycięstwo króla Francji Filipa Augusta nad koalicją niemiecko-flamandzką.

1215 r. n.e.-ogłoszenie przez króla Anglii Jana bez Ziemi Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum).

1217-1221 r. n.e.-- V krucjata (zorganizowana przez króla Węgierskiego Andrzeja II)

1223 r. n.e.-zwycięstwo Mongołów nad Rusinami i Połowcami w bitwie nad rzeką Kałką.

1225 r. n.e.-- wypędzenie Krzyżaków z Siedmiogrodu (Węgry).

1227 r. n.e.-sprowadzenie Zakonu Krzyżackiego do Polski z trerenu Węgier przez księcia Konrada Mazowieckiego i nadanie im ziem lennych.

1227 r.n.e.-- śmierć Czyngis-chana. Wcześniej dzieli on imperium na 4 części, rozdzielając pomiędzy 3 synów oraz wnuka.

1231 r. n.e-utworzenie inkwizycji przez papieża Grzegorza IX.

1237-1240 r. n.e.-- zajęcie całej Rusi przez Batu-chana.

1240 r. n.e.-zdobycie Kijowa przez oddziały Mongołów.

1240 r. n.e.- bitwa nad rzeką Newą, Aleksander zwyciężył i zniszczył armię szwedzką.

1241 r. n.e.-1241 r. - natarcie Tatarów na czele z Batu-chanem na Węgry i pierwszy najazd tatarski na Polskę. Mongołowie wkroczyli na tereny Małopolski i doszło tam do bitwy pod Chmielnikiem oraz bitwa pod Legnicą, w czasie której zginął Henryk II Pobożny, upadek monarchii Henryków Śląskich.

1244 r. n.e.-ostateczna utrata Jerozolimy przez krzyżowców.

1248-1254 r.n.e.-- VI krucjata - organizatorem był król francuski Ludwik IX Święty.

1250 r. n.e.-śmierć Fryderyka II i początek Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech.

1250-1273 r. n.e.- wielkie bezkrólewie w Cesarstwie Niemieckim (Rzeszy).

1261 r. n.e.-odbudowa cesarstwa bizantyjskiego przez dynastie Paleologów.

1264 r. n.e.-pierwsze zgromadzenie stanowe w Anglii – początek parlamentaryzmu.

1273 r. n.e.-koniec Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech, na tronie zasiada Rudolf Habsburg – początek dynastii Habsburgów.

1291 r. n.e.-upadek Akkonu, ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie.

1295 r. n.e.-Władca Polski - Przemysł II obejmuje pod swoimi rządami tereny Pomorza Gdańskiego. W tym roku koronuje na władcę polskiego ( bądź tylko wielkopolskiego).

1300 r. n.e.-- bunt właścicieli ziemskich przeciw Władysławowi Łokietkowi, Wacław II opanował księstwo krakowskie i koronował się na króla polskiego.

1301 r. n.e.-wygaśniecie dynastii Arpadów na Węgrzech, tron węgierski obejmują Andegawenowie.

1302 r. n.e.-po raz pierwsze zwołane Stany Generalne we Francji – początek parlamentaryzmu (zwołane przez Filipa IV Pięknego do Paryża).

1300 r. n.e.-Władzę w Królestwie Polskim sprawuje dynastia czeska.

ok.1300-1305 r. n.e.-początek walki Władysława Łokietka o zjednoczenie ziem polskich.

1305 r. n.e.-początek tzw. niewoli awiniońskiej”, a więc zależności papieży od królów Francji.

1306 r. n.e.-wygaśnięcie w Czechach dynastii Przemyślidów, na tron wstępuje Jan Luksemburski, początek dynastii Luksemburgów.

1306 r.n.e.-- Wacław III, ostatni Przemyślid, zostaje zamordowany w wyniku spisku.

1306-1308 r. n.e.-Pomorze Gdańskie zostaje opanowane przez rycerzy Zakonu Krzyżackiego.

1308 r. n.e.-przeniesienie stolicy Wielkiego Księstwa z Włodzimierza nad Klaźmą do Moskwy.

1320 r. n.e.-koronacja Władysława Łokietka, data ta umownie oznacza koniec rozbicia dzielnicowego w Polsce.

1331 r. n.e.-Władysław Łokietek stoczył bitwę z Zakonem Krzyżackim pod Płowcami ( przegrał, ale zwyciężył moralnie i militarnie).

1333 r. n.e.-początek panowania ostaniego przedtswiciela dynastii piastowskiej Kazimierza Wielkiego.

1335 r. n.e.-W Wyszehradzie doszło do zjazdu władców: Polski, Czech i Węgier przeciw dynastii habsburskiej.

1337 r. n.e.-początek wojny stuletniej między Francją a Anglią.

1343 r. n.e.-Polska podpisuje z Zakonem Krzyżackim pokój w Kaliszu.

1346 r. n.e.-klęska Francuzów w bitwie pod Crecy.

1347 r. n.e.-- koronacja na cesarza Karola IV (cesarstwo).

1348-1350 r. n.e.-epidemia dżumy, zwanej czarną śmiercią, wyludnienie  Europy.

1353 r. n.e.-początek podboju Bałkanów przez Turków.

1356 r. n.e.-„Złota Bulla” cesarza Karola IV Luksemburskiego, która regulowała wybór cesarzy.

1364 r.n.e.-utworzenie Akademii Krakowskiej.

1370 r. n.e.-śmierć Kazimierza Wielkiego i upadek dynastii Piastów.

1378 r. n.e.-początek Wielkiej Schizmy (czyli rozłamu) w kościele zachodnim.

1380 r. n.e.-bitwa na Kulikowym Polu, zwycięstwo Dymitra Dońskiego nad Tatarami.

1385 r. n.e.-unia polsko-litewska zawarta w Krewie

1386 r. n.e.-Władysław Jagiełło królem Polski, małżeństwo monarchy z Jadwigą pochodzącą z dynastii Andegawenów (Węgry).

1389 r. n.e.-klęska Serbów w bitwie z Turkami na Kosowym Polu.

1397 r. n.e.-unia kalmarska, czyli połączenie 3 pańśtw: Danii, Norwegii oraz Szwecji.

1409 r. n.e.-wybuch wielkiej wojny Polski z Zakonem, wywołany nastastaniem napięcia między państwami.

1410 r. n.e.-bitwa pod Grunwaldem i zwycięstwo wojsk polskich ruskich oraz litewskich pod wodzą Jagiełły oraz księcia Witolda z Krzyżakami. Śmierć wielkiego mistrza Zakonu Ulricha von Jungingena.

1411 r. n.e.-I pokój toruński z Zakonem Krzyżackim.

1414 r. n.e.-początek soboru w Konstancji, który miał zakończyć Wielka Schizmę.

1415 r. n.e.-klęska Francuzów pod Azincourt, przewaga Anglików w wojnie stuletniej.

1415 r. n.e.-spalenie Jana Husa (przedstawiciel reformacji, twórca husytyzmu) na stosie podczas soboru w Konstancji.

1419 r. n.e.-początek wojen husyckich w Czechach.

1429 r. n.e.-pierwsze wystąpienie Joanny D'Arc.

1434 r. n.e.-bitwa pod Lipanami ,podczas której zostali rozgromieni taboryci (był to skrajny odłam husytów).

1440 r. n.e.-Utworzenie Związku Pruskiego- bunt poddanych przeciwko dużym podatkom.

1444 r. n.e.-rozbicie rycerstwa węgierskiego przez Turków pod Warną, śmierć w bitwie Władysława Jagiellończyka, króla Polski i Węgier.

1453 r. n.e.- koniec wojny stuletniej we Francji.

1453 r. n.e.-zdobycie Konstantynopola przez Turków.

1454-1466 r. n.e.-wojna trzynastoletnia Polski z Zakonem Krzyżackim.

1455 r. n.e.-pierwsza książka wydana drukiem – „Biblia” Jana Gutenberga.

1455 r. n.e.-wybuch w Anglii wojny domowej zwanej  „Wojną Dwóch Róż”.

1466 r. n.e.-zawarcie pokoju z Zakonem Krzyżackim (tzw. II pokój toruński).Oznaczał on szybki zmierzch potęgi krzyżackiej.

1474 r. n.e.-Pierwszy druk na ziemiach polskich (Calendarium anni Domini 1474 currentis).

1478 r. n.e.-początek inkwizycji w Hiszpanii.

1479 r. n.e.-zjednoczenie Hiszpanii pod berłem Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego.

1485 r. n.e.- koniec Wojny Dwóch Róż w Anglii, objęcie tronu przez Henryka VII Tudora, początek panowania dynastii Tudorów.

1486 r. n.e.-ukazanie się „Młota na czarownice”, czyli podręcznika śledztw w sprawie o czary.

1489 r. n.e.-Wit Stwosz ukończył ołtarz mariacki w Krakowie.

1492 r. n.e.-śmierć Kazimierza Jagiellończyka.

1492 r. n.e.-upadek emiratu Grenady, wyparcie Arabów z Półwyspu Iberyjskiego (rekonkwista-Izabella Kastylijska).

 

kontakt z nami

Email: thanatos27@o2.pl